Försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt måste du samråda med huvudmannen och med nära anhöriga samt ansöka om överförmyndarens samtycke.

Ditt uppdrag som god man eller förvaltare är personligt och du får inte ge någon annan fullmakt att företräda din huvudman vid försäljning eller köp av fast egendom. Samråd med din huvudman. Ibland kan huvudmannen om hen förstår själv skriva under köpehandlingarna.

Om din huvudman behöver sälja sin fastighet eller bostadsrättslägenhet anlitar du som god man eller förvaltare i regel en mäklare. Du ger mäklaren i uppdrag att bjuda ut fastigheten eller lägenheten på öppna marknaden. Du samråder dock först med huvudmannen och huvudmannens nära anhöriga. Nära anhöriga har inte vetorätt, men det är viktigt att veta vad nära anhöriga anser om försäljningen.

Om din huvudman förstår vad saken gäller och inte vill sälja fastigheten eller bostadsrätten kan du i egenskap av god man inte i strid mot huvudmannens vilja sälja denna.

När det gäller städning och avveckling av huvudmannens tidigare boende är du "spindeln i nätet". Det innebär att du bevakar huvudmannens rätt, men det är inte du som städar ur och bär möbler. Ibland finns det nära anhöriga som hjälper till med flytt och städ i samråd med dig och med huvudmannen. Ibland går det inte att få hjälp av nära anhöriga. De kanske inte vill medverka, eller så gör du bedömningen att de inte kan medverka eller att de inte ser till den enskildes bästa. Det är du som är förordnad för uppdraget som är behörig att ingå avtal med flyttfirma och städfirma. Tänk på att någon jävsituation inte får uppkomma.

Om huvudmannen måste flytta för att uppnå skälig levnadsnivå men saknar medel för att bekosta flytt och städning ansöker du i god tid om ekonomiskt bistånd om kostnader för flytt- och städ.
Ansök om ekonomiskt bistånd

Du ska se till att huvudmannen får det hen behöver i sitt nya boende. Du samråder först och främst med huvudmannen, men även med nära anhöriga. Det är viktigt att poängtera att nära anhöriga inte mot huvudmannens vilja och i strid mot vad som är bäst för huvudmannen olovligen får tillägna sig saker. Detta kan i undantagsfall innebära att du får ordna med byte av lås på en fastighet som anhöriga har nyckel till.

Om huvudmannen vill ge bort möbler eller andra saker till nära anhöriga får hen göra det. Du som god man eller förvaltare kan dock inte skänka bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, men det framstår som rimligt att vissa saker förvaras hos nära anhöriga bör du upprätta ett förvaringsavtal. Förvaringsavtalet bör vara underskrivet av dig och den nära anhöriga som förvarar sakerna. Av förvaringsavtalet bör framgå vilka saker avtalet avser och att sakerna fortfarande ägs av huvudmannen. Ibland framstår det som lämpligast att magasinera saker, eller att kontakta någon utomstående firma som köper saker som har ett värde. Det finns vidare föreningar och hjälporganisationer som kör och hämtar saker som inte har något direkt värde. Vissa saker som helt saknar värde och som ingen kan ha nytta av får på ditt direktiv transporteras till återvinningscentral. Som skräp räknas inte fotoalbum och gamla brev, utan sådant bör förvaras av huvudmannen eller nära anhörig. Värdefulla smycken bör, om inte huvudmannen kan ha glädje av dessa, förvaras i ett bankfack som tillhör huvudmannen.

Du bevakar så att mäklaren bjuder ut fastigheten eller bostadsrättslägenheten på öppna marknaden och försäkrar dig om att villkoren som köpeskillingens storlek är godtagbara innan du skriver under överlåtelseavtalet för din huvudmans räkning. Du begär alltså av mäklaren att få se bevis på att fastigheten eller bostadsrätten har varit ute på öppna marknaden och att budgivning har skett. Behövs det anlitar du oberoende värderingsman. Samråd dock med din huvudman i denna del. Ibland kan huvudmannen, om hen förstår, skriva under själv. I överlåtelseavtalet ska det finnas med en klausul om att avtalet endast gäller under villkor att överförmyndaren samtycker till överlåtelsen.

Ansökan om samtycke till försäljning av huvudmans fastighet eller bostadsrätt

Du som god man eller förvaltare ansöker om överförmyndarens samtycke till att få försälja fastigheten. Blankett: Ansökan om samtycke till rättshandling Länk till annan webbplats.
Med ansökan ska följande underlag bifogas:

 Underlag till ansökan om att sälja huvudmans fastighet

 • Ett köpekontrakt i original eller en vidimerad kopia, undertecknat av alla parter
 • Oberoende värderingsutlåtande
 • Ytterligare värdering behövs när objektet är svårvärderat eller av andra omständigheter
 • Utdrag ur fastighetsregistret
 • Kopia på annons, alt objektsbeskrivning, redogörelse
 • Budgivningslista
 • Yttrande från huvudmannens anhöriga
 • Eventuellt läkarintyg (beroende av huvudmannens hälsotillstånd)

Mäklares värderingsutlåtande kan ersätta med en skriftlig redogörelse om annonsering och budgivning när budgivning förekommit på öppen marknad

Underlag till ansökan om att sälja huvudmans bostadsrätt

 • Ett köpekontrakt i original eller en vidimerad kopia, undertecknad av alla parter
 • Oberoende värderingsutlåtande (om det är möjligt)
 • Ytterligare värdering behövs när objektet är svårvärderat eller andra omständigheter
 • Kopia på annons, alt objektsbeskrivning eller redogörelse
 • Budgivningslista
 • Yttrande från huvudmannens anhöriga
 • Eventuellt läkarintyg (beroende av huvudmannens hälsotillstånd)
 • Bostadsrättsförenings samtycke till den enskilde som köpare (försäljning bostadsrätt)

Mäklares värderingsutlåtande kan ersätta en skriftlig redogörelse om annonsering och budgivning när budgivning förekommit på öppen marknad.

Det är överförmyndarnämnden som beslutar om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt. Överförmyndarnämnden har sammanträde en gång per månad, utom under juli månad. Överförmyndarnämndens sammanträdesdatum

Din ansökan med samtliga underlag ska lämnas in senast 14 dagar innan nämndens sammanträde för att ärendet ska hinna beredas och handläggas.

Överförmyndarenheten meddelar dig nämndens beslut om samtycke alternativt avslag genom att beslutet skickas till dig. Du är i egenskap av god man eller förvaltare behörig att överklaga beslutet.

När försäljning har genomförts ska du som god man eller förvaltare redovisa till överförmyndaren med kontoutdrag att köpeskillingen kommit huvudmannen till godo genom insättning på överförmyndarspärrat sparkonto, skuldreglering eller liknande.

Senast uppdaterad: 5 juli 2024