Adoption

En adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget, och att barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn.
För att få adoptera ett barn krävs ett medgivande från Barn- och utbildningsnämnden. I Söderhamn är det Familjerättens socialsekreterare som ansvarar för dessa utredningar.

Utredning

Den som vill adoptera ett barn ansöker om medgivande till adoption hos Familjerätten.

Socialsekreteraren gör en utredning av den eller de som vill adoptera, och utredningen blir ett underlag för beslut om medgivande eller avslag. Beslutet går att överklaga hos förvaltningsdomstolen.

Utredningens syfte är att avgöra lämpligheten hos den eller dem som vill adoptera. Utredningen påbörjas först efter det att du gått den obligatoriska föräldrautbildningen. Under utredningen förs samtal både individuellt och med paret tillsammans. Utredaren ska ta reda på familjens motiv till adoptionen och om de har tänkt igenom vilka förändringar det innebär.

Du som ansöker om adoption ska redovisa ekonomi, inkomster, bostadsförhållanden och lämna läkarintyg. Utredningen innebär hembesök. Vid behov kontrolleras olika myndighetsregister, t.ex. Rikspolisens misstanke- och belastningsregister om brott. Utredarna ger sedan Barn. och utbildningsnämnden ett förslag till beslut om familjen ska få adoptera eller inte.

Föräldrautbildning inför adoption

För att få adoptera måste du gå den obligatoriska föräldrautbildningen. Syftet med utbildningen är att de som ansöker om medgivande att adoptera ett barn från utlandet ska få kunskap och insikt om internationellt adopterade barn och deras behov.

Adoption av närstående barn

Om du vill adoptera en närståendes barn, till exempel din makes eller makas barn eller en släktings barn, ska du vända dig till tingsrätten. Tingsrätten ger sedan Familjerätten i uppdrag att utreda.

Senast uppdaterad: 18 juli 2023
Omsorg och stöd