Maxtaxa, förbehållsbelopp och beräkning av din avgift

Maxtaxan regleras i lag och är samma belopp i alla kommuner i Sverige. Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter.

Maxtaxan regleras i lag och är samma belopp i alla kommuner i Sverige. Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader, dvs det avgör hur mycket du kan betala till kommunen för de tjänster inom stöd och omsorg som du har beviljats.

Maxtaxans storlek

Maxtaxans storlek 2024 korthet innebär det att du inte kan betala mer än den för dina insatser.
För år 2024 är maxtaxan 2 575 kronor per månad.

Avgiftsberäkning

Kommunen kan göra en beräkning för att se vad du har för avgiftsutrymme, med det menas en beräkning för att se hur mycket du kan betala för dina insatser.
Maxtaxa är det högsta du kan betala.

Om du har insatser som kommer upp till en kostnad som motsvarar maxtaxa men har ett avgiftsutrymme som är lägre så är det avgiftsutrymmet som styr vad kommunen får ta betalt av dig.

Maxtaxan omfattar inte alla kommunala avgifter

Maxtaxan gäller tjänster inom kommunens stöd och omsorg. Måltider, förbrukningsmaterial, läkemedel och liknande omfattas inte av den kommunala maxtaxan.

Det här menas med förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till aktuellt förbehållsbelopp, ska vi minska omvårdnadsavgiften.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man, minderåriga barn). Fyll i en ansökan som lämnas till välfärdsnämndens arbetsutskott för beslut.

Senast uppdaterad: 21 april 2024
Omsorg och stöd