Stenbergaskolan

Stenbergaskolan

Stenbergaskolan ligger i brukssamhället Ljusne vid älven Ljusnans mynning. Vi har nära till skog, älv och hav. På skolområdet finns Ljusne förskola, anpassad grundskola och grundskolan med förskoleklass till årskurs 9. Här delar folkbiblioteket och skolbiblioteket lokaler.

Ort/kommundel: Ljusne
Besöksadress: Hagavägen 3
Storlek: Cirka 330 elever
Typ: Grundskola F-9, Anpassad grundskola, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 75 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

De två skolbyggnaderna är från 50-talet och 70-talet och har under åren byggts om vid flera tillfällen för att anpassas till verksamheten. Det senaste året har all belysning bytts ut och flera ljuddämpande åtgärder har genomförts.

Grundskolan har cirka 300 elever fördelade på 15 klasser och cirka 45 medarbetare. Anpassad grundskola har cirka 35 elever fördelade på 7 basgrupper och cirka 30 medarbetare.

Skolmatsalen är gemensam, liksom idrottshallen, trä- och textilsalen, hemkunskapsalen samt bild och musiksalarna. Vi delar också utemiljön, vilken består av både grusplan, asfaltsområde med basketkorgar, ett skogsområde samt en mindre backe som vintertid används för pulk- och madrassåkning.

Vi arbetar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) och med ett fokus på en digitalisering av undervisningen.

Vi arbetar på ett inkluderande arbetssätt och främjar allas lika värde. Ett inkluderingsprojekt mellan de båda skolformerna finns som en naturlig del i skolans arbete. Skolans värdegrund och diskriminering och likabehandlingsplan genomsyrar hela vår verksamhet.

Stenbergaskolans fritidshem består av fyra grupper, med totalt cirka 65 elever och 6 medarbetare. Fritidshemmet för anpassad grundskola består av fyra grupper med totalt cirka 20 elever och cirka 15 medarbetare.

Utemiljön är inbjudande och det finns tillgång till grusplan, gungor, lekställning och ett litet skogsområde.

Nöjda barn och föräldrar

Fritidshemmet är aktivt och både elever och föräldrar är nöjda. Vi arbetar aktivt med att stärka fritidshemmets roll i skolan - där fritidshemmet både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna.

Inflytande

Eleverna har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan men det kan också vara styrda aktiviteter. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt!

Utemiljö

För närvarande pågår ett arbete med att utveckla utemiljön och aktiviteterna. Vi har bland annat köpt in en bod som ska fyllas med nya leksaker.

Elevråd

Det finns två elevråd ett för Årskurs F-6 samt ett för årskurs 7-9. Elevråd har vi en gång per månad. Mötena leds av rektor och en elev per klass deltar. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljö.

Elevråden föregås av klassråd som genomförs under ledning av klasslärare.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass på avsatt tid. Vi har en gemensam dagordning för klassråd som varje klass följer. På klassrådet kan vi diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldramöten

Vi håller föräldramöten en gång per termin. Syftet med föräldramötet är att få diskutera angelägna samarbetsfrågor för skola och hem samt att ge övergripande information

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Senast uppdaterad: 17 januari 2024