Stugsundsskolan

Stugsunds skola

Stugsundsskolan ligger ungefär tre kilometer från Söderhamns centrum och har nära till fin natur med både insjö, hav och skog inom gångavstånd. Miljön inspirerar till både uteverksamhet och naturstudier.

Ort/kommundel: Stugsund
Besöksadress: Skeppsgatan 19
Storlek: cirka 170 elever
Typ: Grundskola F-6
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 25 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kommunens Kundtjänst tel 0270-750 00.

Skolan byggdes mellan åren 1978–1980. Vi har en idrottshall, matsal, skolsköterskemottagning och bibliotek.

Under 2008 byggdes två slöjdsalar om till vanliga klassrum samt byggdes ett loft för att få mer golvyta, eleverna bussas därför till en närliggande skola där det finns slöjdverksamhet. De flesta klasserna har tillgång till ett eget mindre grupprum i anslutning till sitt klassrum. Fritidshemmet har två avdelningar och inryms i skolans lokaler.

Skolans drygt 170 barn är indelade i sju grupper, en grupp i alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Totalt arbetar cirka 30 stycken medarbetare på skolan.

Skolsköterskan finns på skolan på måndagar och varannan fredag

Kulturskolans lärare kommer till Stugsundsskolan och har instrumental- och sångundervisning med ett antal elever varje vecka.

Vi har ett hälsofrämjande arbetssätt. Vi jobbar aktivt med värdegrunden och har bland annat en fadderverksamhet bland eleverna.

Vårat fritidshem arbetar för en meningsfull fritid och har ett rikt och väl fungerande samarbete med föreningar och organisationer.

Vår utemiljö inspirerar till aktiviteter, lek och rörelse. I området har vi tillgång till två fotbollsplaner, gungor, klätterställningar och en skolgård med plats för bollspel och annan lek.

Fritidshemmet är organiserat i två avdelningar - Havsörnen och Albatross.

Elevråd

Elevrådet består av 2 elever från förskoleklass och årskurs 1 och en elev per klass från årskurs 2-6. Elevrådet träffas en gång per månad och leds av rektor.

Minnesanteckningar från elevrådet delges samtliga klass och personal på skolan.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Rektor kallar till möte med föräldrarådet två gånger per termin. Mötet leds av rektor. Föräldrarepresentanter utses på klassrådet, en ordinarie och en ersättare per klass. En ordinarie och en ersättare
Minnesanteckningar förs på dessa möten.

Föräldramöten

Alla klasser genomför föräldramöten på höstterminen. För blivande förskoleklass hålls ett möte under våren.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Senast uppdaterad: 17 januari 2024