Stråtjära skola

Stråtjära skola

Stråtjära skola är en byskola som ligger omgiven av skog och åkrar. Skogen är en del av skolgården och ger bra förutsättningar för såväl lek som lärande. Inom gångavstånd finns även sjö och vattendrag.

Ort/kommundel: Stråtjära, Skog
Besöksadress: Kyrkvägen 12, Stråtjära
Storlek: cirka 50 elever
Typ: Grundskola F-6, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 10 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Skolan byggdes 1960 och inrymmer fyra klassrum och skolmatsal.

Vårat arbetslag består av 10 medarbetare som är både förskollärare och lärare. Elevgrupperna är organiserade enligt följande:

  • förskoleklass–årskurs 2
  • årskurs 3–4
  • årskurs 5–6

Vårat övergripande mål är att alla ska acceptera allas lika värde, barn såväl som vuxna. Våra ledord är trygghet, trivsel och trovärdighet. Vår skola ska kännetecknas av en trygg, stimulerande och lustfylld skol- och lärandemiljö där alla känner delaktighet och inflytande.

Vi arbetar aktivt för att stödja barnens utveckling gällande ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi vill erbjuda en verksamhet där barnen känner sig trygga samtidigt som den är rolig, spännande och stimulerande. På fritidshemmet läggs stor vikt på leken, fysisk aktivitet, skapande verksamhet och utflykter.

Stråtjära skolans fritidshem består av en avdelning med ett 30-tal elever och 3 medarbetare.

Barnen erbjuds ett brett utbud av aktiviteter, såsom pyssel, lek och utflykter. Vår utemiljö inspirerar till aktiviteter, lek och rörelse. I området har man tillgång till fotbollsplaner, skogen inom gångavstånd och nära till bad i sjön Bergviken. Fritidshemmet är integrerat i skolan avseende lokaler, personal och pedagogisk verksamhet.

Elevråd

Elevrådet består av 2 elever från förskoleklass och årskurs 1 och en elev per klass från årskurs 2-6. Elevrådet träffas en gång per månad och leds av rektor.
Minnesanteckningar från elevrådet delges samtliga klasser och personal på skolan.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Rektor bjuder in till möte med föräldrarådet två gånger per termin. Mötet leds av rektor. Föräldrarepresentanter utses på klassrådet, en ordinarie och en ersättare per klass. En ordinarie och en ersättare

Föräldramöten

Alla klasser genomför föräldramöten på höstterminen. För blivande förskoleklass hålls ett möte under våren.

Läs mer om Elevinflytande och Din rätt i skolan

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023