Heawater – för att förbättra vattenmiljön

Heawater logo
Interreg Central Baltic logo
EU logo med text Portmate

Syftet med Heawater var att förbättra vattenstatusen i Söderhamnsån genom att minska vattnets halter av näringsämnen och partiklar.

Det övergripande målet för Heawater var att visa på möjliga och hållbara lösningar för att uppnå en hälsosammare vattenkvalitet i små, stadsnära vattendrag kring Östersjön.

I projektet ingick att öka medvetenheten om dessa frågor hos beslutsfattare och allmänheten.

Förbättrad vattenstatus

Syftet med Heawater i Söderhamn var att förbättra vattenstatusen i Söderhamnsån genom att minska vattnets halter av näringsämnen och partiklar.

I projektet utformades och genomfördes pilotinvesteringar som syftade till att minska belastningen från minst två, tre föroreningskällor i Tallinn, Åbo och Söderhamn.

Resultat

Under projekttiden gjordes det två investeringar i Söderhamn, en regnträdgård i Jazzparken (se bild) och en växtbaserat fördröjningsmagasin vid Brädgårdsgatan. Installationerna gjordes för att fördröja och filtrera dagvattnet innan det rinner ner i Söderhamnsån.

För att kunna se om det blev någon skillnad togs det vattenprover i Söderhamnsån före och efter byggandet av regnträdgården och fördröjningsmagasinet. Första vattenprovet efter installationerna visade att antalet näringsämnen och partiklar minskade från 85 till 25 mg/l. Samt att koncentrationen av fosfor, nitrogen och ammonium minskade signifikant.

För mer information om de andra investeringarna i projektet går det att läs slutrapporten här. Pdf, 9.7 MB.

Det gjordes även en enkätundersökning för att undersöka medborgarnas betalningsvilja för att få en rening av dagvattenet som rinner ner i Söderhamnsån och Östersjön. Enkäten visade att ca 60% av invånarna kunde tänka sig att betala en dagvattenavgift för att öka de mer naturliga sätten att hantera dagvatten.

Regnträdgård i Jazzparken

Deltagare och finansiering

  • Söderhamns Kommun(Sverige)
  • Tallin Stad – projektledare (Estland)
  • Tallinn Tekniska Universitet (Estland)
  • Finlands Miljöcentral, SYKE (Finland)
  • Åbo Yrkeshögskola (Finland)

Heawater finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet löper från 1 mars 2018 till 28 februari 2021 med en budget på totalt 1 898 349€. ERDF 1 488 789€.

Senast uppdaterad: 21 april 2023
Bygga, bo och miljö