Norrtullskolan

Norrtullsskolan exteriör sommar

Norrtullskolan ligger i centrala Söderhamn och är en komplett grundskola med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Norrtullsgatan 13
Storlek: Cirka 550 elever
Typ: Grundskola F-9, Fritidshem
Driftsform: Kommunal
Övrigt: Cirka 100 medarbetare

Anmälan av frånvaro, t.ex. sjukanmälan , gör du i första hand via kommunens e-tjänst.
Du kan även anmäla frånvaro för elev via kundtjänst, telefon 0270–750 00.

Den äldre delen av skolan byggdes på 40-talet och den nya 1972. Höstterminen 2008 hölls en nyinvigning efter omfattande renoveringar av båda byggnaderna. Skolan har ljusa och trivsamma lokaler.

Norrtullskolan ligger i centrala Söderhamn och är en komplett grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9 samt fritidshem. Vi har ett välutrustat bibliotek, en elevcafeteria där elever och personal fikar tillsammans och en stor och fin matsal. 

Vi genomsyras av ett arbetssätt där vi jobbar ämnesövergripande och där det finns olika sätt att gestalta kunskap. Vi ligger i ett mångkulturellt område och många av skolans elever har sitt ursprung i något annat land.

På skolgården finns bland annat en fotbollsplan, lekplats med gungor och lekstugor. Elevrådet på skolan har arbetat för att göra skolgården bättre, resultatet av arbetet blev två utlåningsbodar som alla klasser i årskurs 1–6 har fått önska vad de vill ha i boden. Alla kan låna leksaker som till exempel bollar, badminton, kendamas, pingis och käpphästar.

Vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. Vi tror på ett gott samarbete mellan elev, hem och skola. Vi jobbar med värdegrundsfrågor bland annat i klassråd, elevråd, föräldraråd och i skolans Homiesverksamhet.

Det dagliga värdegrundsarbetet sker ständigt i vår verksamhet kring trygghet, respekt och ansvar. Vi jobbar med bemötande och respekt i klassrummen, i korridorer och på raster.

På skolan finns en rastgrupp för årskurs F-6 som leds av skolans elevcoach. Rastgruppen erbjuder en trygg miljö på rasterna med mycket olika aktiviteter att välja på. Fritidshemmet erbjuder aktiviteter i åldersblandade tvärgrupper där de äldre eleverna får möjlighet att vara förebilder och stötta de yngre.

Vi vill att alla våra elever ska känna sig trygga. Vi agerar direkt mot våld och kränkande behandling. Vi behandlar alla som vi själva vill bli behandlade. Vi visar respekt och hänsyn mot varandra och tar del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

Läs vidare om vårt arbete i Norrtullskolans gemensamma värdegrundsdokument samt i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling åk F-6 samt fritids Pdf, 309.6 kB.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling åk 7-9 Pdf, 348.5 kB.

Elevhälsoplan åk F-9 Norrtullsskolan Pdf, 731.2 kB.

Norrtullskolans fritidshem är organiserat i fyra avdelningar med sammanlagt cirka 160 barn och 15 medarbetare.

Nöjda barn och föräldrar

Fritidshemmet är aktivt där både elever och föräldrar är nöjda. Vi arbetar aktivt med att stärka fritidshemmets roll i skolan - där fritidshemmet både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna.

Inflytande

Eleverna har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan men framförallt planeras verksamheten utefter läroplanen. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt!

Utemiljö

På skolgården finns det tillgång till en liten fotbollsplan, gungor, lekställning och lekstugor. Skolgården har det senaste året utökats ytmässigt och på uppdrag av elevrådet har den även utvecklats med nya lekområden. Pedagogerna är delaktiga i uteaktiviteterna tillsammans med eleverna. Genom Skol IF arrangeras egna rastaktiviteter av eleverna, såsom lekar, dans och bollsporter.


Rastaktiviteter Norrtull F-6

Elevråd

På Norrtullskolan har vi tre elevråd. Ett för förskoleklass till årskurs 3, ett för årskurs 4–6 och ett för årskurs 7–9.

För förskoleklass till årskurs 6 hålls 3–4 elevråd per termin. Mötet leds av elevrådsordförande/vice ordförande för även anteckningar för mötet. En elev per klass deltar samt rektor. En stående punkt på elevrådet är arbetsmiljön och plan mot kränkande behandling.

För årskurs 7–9 hålls ett elevråd per månad. Mötet leds av elevrådsordförande/vice, elevrådet har även en sekreterare som för anteckningar för mötet. Protokollen sätts upp på en anslagstavla i skolans cafeteria samt mejlas ut till all personal.

Elevrådsordförande och vice ordförande deltar i kommunens centrala elevråd tillsammans med övriga högstaideskolor i kommunen. Centrala elevrådet leds av barn- och utbildnignsnämndens ordförande utöver denne så deltar vice ordförande och förvaltningschefen. Centrala elevrådet träffas var sjätte vecka under terminerna.

Klassråd

Klassråd hålls i varje klass inför elevrådet. Klassrådet organiseras av respektive klasslärare. På klassrådet kan man diskutera aktuella frågor från elevrådet eller andra frågor eleverna vill ta upp.

Föräldraråd

Föräldrarådet hålls 1–2 gånger per termin och består av föräldrarepresentanter från klasser, rektorer och personalrepresentanter. Föräldrarepresentanterna i föräldrarådet ska lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. Föräldrarådets främsta uppgifter är att diskutera frågor som rör skolans utveckling. Det kan även röra frågor gällande arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandlingsplan, läroplanen, lokala verksamhets planen, innehåll på föräldramöten etc.

Föräldramöten

Föräldramöten hålls en till två gånger per termin. Syftet med föräldramötet är att ge övergripande information.

Homiesverksamhet

Skolans homiesverksamhet består av en grupp elever från årskurs 8 och 9. De jobbar med att stärka sammanhållningen, trivseln och tryggheten på skolan genom olika aktiviteter.

Läs mer om Elevinflytande

Senast uppdaterad: 17 januari 2024