Lex Sarah och Lex Maria

Lex Sarah och lex Maria gör oss ännu bättre. De är viktiga verktyg i omvårdnadförvaltningens kvalitetsarbete. Målsättningen är att synliggöra och åtgärda alla brister.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att alla medarbetare inom socialtjänsten eller omsorgen är skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten.

Kundens behov och intressen är alltid utgångspunkten. Fokus i arbetet ska inriktas på vad som blivit fel, varför det hände och vad man kan göra för att förhindra att det händer igen.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lex Maria

Patientsäkerhetslagen innehåller bland annat bestämmelser om hälso- och sjukvårdens skyldighet att rapportera och anmäla allvarlig skada eller sjukdom som en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, i samband med hälso- och sjukvård.

Syftet med lex Maria är att få en objektiv utredning av en inträffad allvarlig skada eller risk för skada, för att kunna förebygga att liknade händelser inträffar igen.

De olika bestämmelserna finns i olika lagar och tillämpas på olika sätt i vår verksamhet.

Lex Sarah rör omsorg och sociala delar av omsorgen och nämns i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lex Maria rör hälso- och sjukvård via Patientsäkerhetslagen.

Exempelvis kan ett dåligt bemötande från medarbetare inom omvårdnad reslutera i en Lex Sarahanmälan medan felmedicinering kan leda till en Lex Mariaanmälan.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Omsorg och stöd