Omvårdnad 2.1 - utvecklingsplan för framtiden

Omvårdnadsnämndens utvecklingsplan kallas Omvårdnad 2.1. Den beskriver hur nämnden kan ge verksamheten förutsättningar att uppfylla dina behov och nå förväntade effekter.

Med Omvårdnad 2.1 tar Söderhamns kommun ut färdriktningen för bästa möjliga vård och
omsorg i vår kommun framöver.
Här kan du läsa mer om vad vi vill med Omvårdnad 2.1.

Vad vi vill

Omvårdnadsnämndens syfte är att är att ge kunden stöd för att klara sig själv, uppnå livskvalitet och trygghet i livets olika skeenden. Nämnden önskar dessa effekter i våra verksamheter inom kommunens fokusområden - lärande, växkraft och goda livsmiljöer - för målperioden 2020-2023:

 • Utveckling av arbetssätt för att öka kundnytta och effektivitet.
 • Kompetensutveckling samt åtgärder för att säkra framtida kompetensförsörjning.
 • Goda förutsättningar för våra medarbetare, med ökad delaktighet och inflytande.
 • Främjande av fler alternativa utförare.
 • Utveckling av trygga och anpassade utemiljöer.
 • Anpassade bostäder för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Våra utgångspunkter

Omvårdnad 2.1 har fokus på att stärka det friska, att du så länge som möjligt ska kunna bo kvar hemma och leva det goda livet i Söderhamn.
Vi blickar framåt med utgångspunkt i att:

 • Du ska kunna bo kvar hemma så länge det är möjligt.
 • Hög kvalitet på nämndens insatser.
 • Rehabiliterande förhållningssätt så att personen kan behålla sin integritet och sina förmågor.
 • Förebyggande insatser för att skjuta upp behovet av äldreomsorg (en kommunövergripande uppgift).
 • Likvärdig och rättssäker bedömning av bistånd och insatser samt konkurrensneutral ersättningsmodell utifrån faktiska behov.
 • Värdebaserat ledarskap där chefer coachar medarbetare till ökad delaktighet och att driva utveckling.

Planerade aktiviteter

För att uppfylla våra utgångspunkter och nå önskade effekter behöver nämnd och verksamheter genomföra aktiviteter riktade till kunder, medarbetare och samhälle/externt.
Till exempel:

Förebyggande verksamhet

Vidareutveckla förebyggande insatser och trygghet i samband med hemgång efter sjukhusvistelse.

Välfärdsteknik

Vidareutveckla användning av välfärdsteknik och annan teknik. För kunders livskvalitet och effektivt nämndsarbete.

Vidareutveckla kontinuiteten

Där det är viktigt, genom små arbetslag och genomförandeplaner.

Trivsel för kunder och medborgare

Anpassa nämndens boenden och utemiljöer samt vidareutveckla sociala aktiviteter för ökad trivsel och livskvalitet hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

Boenden/lokaler

Anpassa boenden och lokaler för framtiden. Minska antal servicehusplatser, skapa nytt vård- och omsorgsboende och ny gruppbostad inom LSS. Fortsätta anpassa vård- och omsorgsboenden till vård av personer med demenssjukdom, med behov av ökad bemanning.

Trivsel för medarbetare

Öka medarbetarnas delaktighet, samhörighet och trivsel på arbetet för att stärka friskfaktorer.

Kompetens- och karriärutveckling

Säkerställa hög kompetensnivå samt kompetensutveckling och karriärvägar för att öka attraktiviteten till arbete inom nämndens verksamheter. Ge utlandsfödda medarbetare språkstöd i arbetet.

Självstyrande enheter/intraprenad

Erbjuda medarbetare stöd i att utveckla intraprenad/självstyrande enheter.

Samverka externt

Samverka med fastighetsbolag, byggbolag och andra kring trygghetsboende/seniorboende och bra boendemiljöer för att äldre ska kunna bo kvar hemma. Tillsammans med föreningar, studieförbund, kyrkor med flera utveckla aktiviteter/insatser riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning. Utveckla kundval avseende matdistribution från och med 2021.

Läs mer: Omvårdnad 2.1- folder (PDF) Pdf, 1.8 MB.

Läs mer: Bostadsförsörjning - attraktivt boende för äldre

Senast uppdaterad: 20 mars 2023
Omsorg och stöd