Kvalitetsdeklarationer inom omvårdnad

Sektor Välfärd arbetar med kvalitet i vardagen, för att du ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi har antagit lokala kvalitetsdeklarationer och värdighetsgarantier, för att leva upp till den nationella värdegrunden för äldreomsorg.

Värdighetsgarantier

Dina behov styr hur vi ska ge din vård och omsorg, så att du kan leva det liv du vill och kan. Alla våra medarbetare ska arbeta så att du kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, med möjlighet till integritet, delaktighet, självbestämmande och individanpassning.

För att leva upp till detta har Söderhamns kommun infört lokala värdighetsgarantier för äldre- och funktionshinderomsorg. Garantierna talar om vad du kan förvänta dig av våra insatser.

Kvalitetsdeklarationer

Vi har antagit fyra kvalitetsdeklarationer, som berättar vad du som är kund kan förvänta dig av våra tjänster:

 • Individen i centrum
 • Professionellt bemötande
 • Tillgänglighet
 • Utredning och beslut

Våra värdighetsgarantier

Alla medarbetare ska arbeta så att du kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. I den nationella värdegrunden för äldreomsorg betonas möjlighet till integritet, delaktighet, självbestämmande och individanpassning.

Du avgör vad det innebär för dig. Dina behov styr hur vi ska ge din vård och omsorg, så att du kan leva det liv du vill och kan.

Läs mer om värdegrund: Äldreomsorgens nationella värdegrund från Socialstyrelsen (PDF) Pdf, 940.1 kB.

Detta lovar vi

 • I samband med att du beviljats en omvårdnadsinsats erbjuds du en kontaktman i aktuell medarbetargrupp. Om du inte är nöjd med din kontaktman erbjuds du annan inom två veckor efter att du framfört önskemålet till enhetschef.
 • Kontaktman är en eller två ur medarbetargruppen med speciellt ansvar för att du ska känna dig trygg med dina insatser och att du har inflytande över din vardag och hur din hjälp utförs.

 • För att omvårdnaden ska vara anpassad efter dina behov och önskemål erbjuds du att tillsammans med din kontaktman skriva en genomförandeplan för omvårdnad och övrigt stöd. Planen ska skrivas inom tre veckor efter att insatsen påbörjats och kontinuerligt följas upp med kontaktmannen.

 • Alla medarbetare ska arbeta utifrån din personliga plan.

  Syftet med planen är att berätta hur du vill att din vardag ska fungera, hur omvårdnad och annan hjälp ska utföras.

 • Du som beviljats trygghetslarm ska erbjudas installation av larmet inom tre dagar från beslutsdatum. Larmet ska testas en gång per månad.

 • Du som har ett trygghetslarm kan få hjälp om något oplanerat inträffar under dygnets alla timmar. Larmet är kopplat till kommunens hemtjänst. Men kom ihåg att trygghetslarmet inte är ett akutlarm. Vid plötslig sjukdom eller akuta besvär ska du alltid ringa nödnumret 112.

Läs mer om våra löften: Det här lovar vi! (PDF) Pdf, 238.5 kB.

Om vi inte håller vad vi lovar

 • Om du inte vill prata direkt med medarbetare kan du använda vår synpunktsblankett, som du fick tillsammans med beslut om insats.
 • Om vi inte håller vad vi lovar är det viktigt att du berättar det för oss.
  Vänd dig till din kontaktman bland medarbetare, till enhetschef eller annan medarbetare och berätta.
 • Du kan också beställa blanketten från kommunens kundtjänst eller fylla i dina synpunkter direkt.

Beskrivning av tjänsten

Inom äldre- och funktionshindersomsorgen sker en kontinuerlig kvalitetsutveckling. Utvecklingen går från kollektiva rutiner till individuella, flexibla lösningar. Vi arbetar på olika sätt för att säkerställa att våra medarbetare inom omvårdnad sätter individen i centrum.

Läs mer: Individen i centrum - kvalitetsdeklaration (PDF) Pdf, 139.5 kB.

Vi lovar

Du som får hjälp från oss har rätt till en genomförandeplan, i planen beskrivs hur du vill att hjälp och hur stödinsatser ska utföras. Dina personliga behov, önskningar, vanor och intressen ska respekteras och så långt möjligt styra omvårdnaden.

Du berättar hur du vill ha det

Vi förväntar oss att du, eller den som företräder dig, deltar vid upprättande av genomförandeplanen och berättar hur du vill ha det.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om löftet/kvalitetsdeklarationen inte infrias är det viktigt att vi på Sektor Välfärd får veta det, genom vår synpunktshantering.

Du kan lämna dina synpunkter här på soderhamn.se eller på en blankett som finns på webben, på äldreboenden och i förvaltningshusets reception. Kundtjänst kan också hjälpa dig lämna en synpunkt.

Beskrivning av tjänsten

Det är lätt att komma i kontakt med Sektor Välfärd.

Du kan få information om Sektor Välfärds verksamheter och kontakta förvaltningens medarbetare på flera olika sätt, exempelvis genom telefon, e-post, eller kommunens webbplats.

Om du inte får kontakt med den du söker, eller om du inte vet till vem du ska vända dig till kan du kontakta kundtjänst.

Läs mer: Tillgänglighet - kvaltetesdeklaration (PDF) Pdf, 151.3 kB.

Om du redan har stödinsatser från Sektor Välfärd och har frågor som rör den hjälp du får, bör du vända dig till den du normalt har kontakt med, exempelvis din handläggare eller ansvarig enhetschef.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om löftet/kvalitetsdeklarationen inte infrias är det viktigt att vi på Sektor Välfärd får veta det, genom vår synpunktshantering. Du kan lämna dina synpunkter här på soderhamn.se eller på en blankett som finns på webben, på äldreboenden och i förvaltningshusets reception. Kundtjänst kan också hjälpa dig lämna en synpunkt.

Beskrivning av tjänsten

När du lämnat in en ansökan om stödinsats till en av Sektor Välfärds handläggare utreder handläggaren ditt behov av stöd och fattar därefter ett beslut.

Du får besked om din ansökan om hjälp så fort som möjligt.

Tiden för utredningar varierar, ibland går utredningen fort och insatser sätts in omgående. Ibland behöver handläggaren invänta faktauppgifter från andra huvudmän, exempelvis Försäkringskassa eller vårdgivare. I dessa fall kan utredningen ta längre tid.

Läs mer: Utredning och beslut - kvalitetesdeklaration (PDF) Pdf, 188.3 kB.

Vi lovar

Senast två veckor efter att vi tagit emot din ansökan får du ett beslut angående de stödinsatser du sökt eller besked om fortsatt utredning av din ansökan.

Vad vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du samarbetar så gott du kan för att utredningen ska gå så snabbt som möjligt.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om löftet/kvalitetsdeklarationen inte infrias är det viktigt att vi på Sektor Välfärd får veta det, genom vår synpunktshantering. Du kan lämna dina synpunkter här på soderhamn.se eller på en blankett som finns på webben, på äldreboenden och i förvaltningshusets reception. kundtjänst kan också hjälpa dig lämna en synpunkt.

Du ska känna förtroende för Sektor Välfärds medarbetare.

Beskrivning av tjänsten

Se medarbetare har en hög formell kompetens, i form av rätt utbildning för de arbetsuppgifter de utför. Under många år har vi också på olika sätt arbetat med bemötandefrågor för att du som får hjälp av oss ska känna dig trygg och väl bemött.

Vi lovar

I sin yrkesroll ska sektor välfärds medarbetare möta dig med respekt och en serviceinriktad attityd.

Vad du kan göra

Vi förväntar oss att du i kontakt med medarbetare bidrar till ett bra möte.

Om kvalitetsdeklarationen inte infrias

Om löftet/kvalitetsdeklarationen inte infrias är det viktigt att vi på Sektor Välfärd får veta det, genom vår synpunktshantering. Du kan lämna dina synpunkter här på soderhamn.se eller på en blankett som finns på webben, på äldreboenden och i förvaltningshusets reception. kundtjänst kan också hjälpa dig lämna en synpunkt.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022
Omsorg och stöd