Bergviks förskola

Ingången till Bergviks förskola.

Förskolan ligger i centrala Bergvik i Söderhamns kommun, i anslutning till Bergviksskolan. Förskolan har fyra avdelningar; Månen, Stjärnan, Solen grön och Solen blå .

Ort/kommundel: Bergvik
Besöksadress: Kolningsvägen 3
Storlek: Cirka 60 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Utomhusleken är en viktig del av vår pedagogik. Vi har en stor gård med gräsmattor och ett litet skogsparti, lekstugor, asfalterad cykelbana, balansstockar och däck, sandlådor, gungor, klättertorn med rutschkana, bärbuskar och fruktträd, samt en grillplats. Inomhusmiljön är anpassad så den kan förändras efter barnens behov, intressen, åldrar och utifrån prioriterade läroplansmål.

Att barnen får möjlighet att utveckla alla sina sinnen i en stimulerande lekmiljö är av stor vikt för barnens lärande. Vi har även närhet till idrottsplats, skog och vatten. Vi arbetar även aktivt med barnens inflytande och delaktighet, värdegrund, språkutveckling, intresse för matematikens grunder, skapande, nyfikenhet, samarbete, självkänsla och ansvarstagande.

Närheten till skolan gör att vi har tillgång till bibliotek, gymnastiksal och skolgård som vi använder regelbundet. Vi har samarbete med förskoleklassen, som vi besöker flera gånger inför de blivande förskoleklass barnens skolstart.

Våra förskolor ska vara välkomnande sociala, demokratiska, kulturella och lärande mötesplatser för barnen och deras familjer och pedagoger. Vi pedagoger har ett öppet förhållningssätt där vi är nyfikna på barnens frågor och ger dem möjlighet att utforska, förundras och skapa mening. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelsen det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Vi har en levande plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi stöttar barnen i att alla barn har rätt att vara som de är. Vi arbetar även med att stärka barnens självkänsla och att de ska kunna sätta ord på sina egna känslor.

Förskolans vision är att alla ska känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Bergviks förskola.

Vår förskola är en del i samhället och vi ser det kompetenta barnet som jämlika medborgare. Barnen ska ges förutsättningar att reflektera över sin omvärld där vi värnar om den tillsammans för en hållbar framtid. Vi arbetar i projekt där barnens intressen och tankar skapar innehållet och leder oss vidare. Genom att ta tillvara barnens idéer, nyfikenhet och lust att lära vill vi stärka barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi strävar efter en så transparent verksamhet som möjligt och försöker ge vårdnadshavare insyn i den dagliga verksamheten såsom våra pedagogiska grundtankar. Med ett välkomnande bemötande för hela familjen är vi noga med att berätta guldkorn om dagen för alla vårdnadshavare.

Föräldramöten

Varje höst bjuder vi in till ett föräldramöte på kvällstid. På mötet informerar vi om vad som är på gång och föräldrarna har möjlighet att ställa frågor och uttrycka sina åsikter.

Föräldraråd

Rektor för förskolan och representanter från föräldragruppen träffas några gånger per år och diskuterar aktuella frågor som rör förskolan.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning