Förskolan Broberg

Förskolan Broberg.

Förskolan Broberg invigdes 2022 med nybyggda lokaler och stort fokus på att utomhusmiljö och inomhusmiljö möts. Förskolan arbetar aktivt med hållbar utveckling och ger barnen möjlighet att utforska olika teman om ekologisk känslighet.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Gamla stugsundsvägen 40
Storlek: Cirka 100 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Förskolan Broberg öppnade i mars 2022 och har sedan dess löpande fyllts på med barn och pedagoger, det innebär att både de vuxna och barnen har fått vara med och bygga upp något helt nytt. Förskolan arbetar i större arbetslag där vi organiserar oss i mindre åldersindelade lärgrupper. Undervisning i lärgrupperna sker tisdag, onsdag och torsdag. Någon/några pedagoger följer sin lärgrupp under barnens förskoleår. Pedagogisk dokumentation ligger till grund i vårt projekterande och vi använder oss av lärplattformen Unikum. Lärgruppernas projekt synliggörs för barnen vid reflektionstavlor. I slutet av vårterminen utvärderas projektet och utifrån den skapas ett familjeuppdrag som blir ett samarbete mellan hem och förskola. Barnens familjeuppdraget ligger till grund för nästkommande läsårs planering och startar upp höstens projekt.

Maten bereds på plats, tillagningskök, frukost, lunch och mellanmål görs av vår kock. Vi eftersträvar hög andel ekologiska och kravmärkta råvaror och vi har ett hållbarhetsperspektiv på våra måltider.

På förskolan har vi ett växthus där barnen genom odling lär sig om vilka förutsättningar som krävs för att något ska kunna växa. Där odling sker både ute och inne, skapar sig barnen förståelse för att det finns olika kretslopp och ekosystem i vår natur, som gör det möjligt för oss människor att odla vår egen mat. Att odla är inte bara spännande och lärorikt, det ger också många tillfällen att samtala om hållbarhet och om att värna om vår natur och varandra. Ur förskolans läroplan (Lpfö 18):

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Värdegrundsarbetet genomsyrar vår utbildning och vi har valt att lägga extra fokus på detta viktiga likabehandlingsarbete på våra förskolor. Våra centrala begrepp; Välkomnande, Utforskande, Tillgänglighet, Tilltalande och Tydlighet ska genomsyra vår lärmiljö, undervisning och vårt förhållningssätt. Utbildningen ska upplevas meningsfull där alla ges möjlighet att lyckas.

Våra förskolor ska vara välkomnande sociala, demokratiska, kulturella och lärande mötesplatser för barnen och deras familjer, pedagoger och vårt samhälle. Vi pedagoger har ett öppet förhållningssätt där vi är nyfikna på barnens frågor och ger dem möjlighet att utforska, förundras och skapa mening. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelsen det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Vi strävar efter en så transparent verksamhet som möjligt och försöker ge vårdnadshavare insyn i den dagliga verksamheten såsom våra pedagogiska grundtankar. Med ett välkomnande bemötande för hela familjen är vi noga med att berätta guldkorn om dagen för alla vårdnadshavare.

Vår förskola är en del i samhället och vi ser det kompetenta barnet som jämlika medborgare. Barnens utforskande av sin omvärld blir ett bidrag att synliggöra förskolan i samhället. Med ett projekterande arbetssätt ges barnen som framtidens vuxna Söderhamnare en möjlighet att utveckla staden och övriga världen. Barnen ska ges förutsättningar att reflektera över sin omvärld där vi värnar om den tillsammans för en hållbar framtid.

Logga Grön Flagg

Vi arbetar med och uppfyller kraven för Grön flagg.
Grön Flagg är ett koncept som ”Håll Sverige rent” har skapat för att bidra till ett aktivt och långsiktigt arbete mot hållbar utveckling.

Vi arbetar med Grön Flagg som en naturligt integrerad del i verksamheten där vi ger barnen olika möjligheter att gå i dialog med natur och närmiljö för att vidga vår gemensamma kunskap om ekologisk känslighet.

Det finns 9 olika områden: Klimat och energi, Konsumtion och resurser, Livsstil och hälsa, Hav och vatten, Skräp och avfall, Kemikalier och giftfri miljö, Stad och samhälle, Djur och natur, Global samverkan.

Varje år väljer förskolan ett nytt område att arbeta med. Fram till 2022 arbetar vi med Livsstil och hälsa samt Djur och natur. Tillsammans med barnen utforskar, experimenterar och lär vi oss om hur vi ska arbeta mot hållbar utveckling.

Läs mer om Grön Flagg på Håll Sverige Rents webbplats: https://www.hsr.se/gron-flagg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Förskola, skola och utbildning