Dibber - Skärgården förskola i Söderhamn

En gräsmatta med lekplats, rutschkana och en roddbåt på marken.

Välkommen till Dibber Skärgården förskola som är belägen i centrala Söderhamn. Förskolan erbjuder plats till cirka 50 barn. Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla kan.

Ort/kommundel: Söderhamn/centrum
Besöksadress: Skolhusgatan 11, 826 31 Söderhamn
Storlek: cirka 50 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Fristående

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Sker via förskoleappen TYRA som du får inloggningsuppgifter till vid första inskolningsdagen hos oss, annars kan du alltid kontakta din avdelning. Kontaktuppgifter finner du på dibber.se/forskola/skargarden-forskola/ Länk till annan webbplats.

Vi är en förskola med 50 platser, 9 personal och en rektor.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia och därigenom utgår från barnens intressen, att alla barn kan. Arbetssättet och förskolans miljö är föränderlig beroende på vilka individer som vistas i den och deras intressen. Miljön är på barnens nivå och även arbetssättet, vi vill erbjuda barnen att vara självständiga och känna trygghet i sitt eget jag.

Mer information om oss hittar du via: dibber.se/forskola/skargarden-forskola/ Länk till annan webbplats.

Några av våra värdegrundsord som vi utgår ifrån här på Skärgården är från delaktighet, respekt, lärande, nyfikenhet och integritet.

Delaktighet - att varje barn känner att det är min verksamhet, min vardag och jag kan påverka det som händer och sker i verksamheten oavsett vid förändringar eller i vardagen och dess innehåll. Vi på Skärgårdens förskola vill att varje barn skall känna att min åsikt är viktig och jag får min röst hörd samt blir lyssnad till. Vardagen i verksamheten bygger på dels barnens inflytande vilket för oss är vad barnet vill ska hända och ske, dels delaktighet vilket är vad vi vuxna erbjuder barnen för alternativ i vardagen men grund i vad barnen enligt oss är intresserad utav. Miljön är en stor del i barnens inflytande och delaktighet där miljön är på barnens nivå och representerar vår syn på barnen att alla barn kan. Barnen får därigenom möjlighet att skapa relationer till subjekt och objekt beroende på vad de vill skapa en relation till.

Respekt - vi på Skärgården förskola tycker att varje individs åsikt är viktig. Att vid förändringar, beslut eller i alla sammanhang bli respekterade för ens eget tyckande. Att få göra sin röst hörd och lyssnad till och för att sedan få känslan att min åsikt betyder är en viktig grund hos oss. Förskolans arbetssätt bygger på en demokratisk grund som innebär att alla som vill har rätt att uttrycka sin åsikt och tvärtom. Det är okej att vara jag, känna som jag gör är en viktig grund hos oss.

Lärande - lärande sker planerat som oplanerat genomsyrat i varje ögonblick. Vi personal arbetar nyfiket och försöker ta barnets egna perspektiv för att sedan planera projekt och vardagen utifrån barnens egna intressen, således vad de vill integrera med för objekt och lära om. Utifrån barnens intressen väver vi in läroplansmålen och vår utbildningsplan samt arbetsplan för verksamheten. Vi har en stark tilltro till att varje barn kan och vill lära det handlar om vilka förutsättningar som ges av de vuxna för att barnet skall bygga dessa relationer. Därav är det begynnande att vi vuxna planerar, genomför utvärderar och att detta genomsyrar verksamheten utifrån vår tolkning av barnens görande samt sägande.

Nyfikenhet - med nyfikenhet menar vi att vi vuxna nyfiket försöker eftersträva barnets perspektiv för att få reda på vad de har till intresse som sedan lägger grunden för vår verksamhets utvecklande. I vardagen med barnen försöker vi alltid vara nyfikna och ställa frågor det är således en grund i våra tankar, arbetssätt, planeringar och reflektioner.

Integritet - integritet är något vi värnar om här på Skärgården förskola. Varje individ kan säga nej och blir respekterade i det. Vi finns där är närvarande och lyssnar in barnen och vid behov tillgodoser vi verktyg i form av ord eller visar tecken som kan underlätta ett barns uttryckande i en viss situation. Vi arbetar mycket med böcker, sånger och tecken som handlar om stopp min kropp eller jag har rätt att säga nej när det gäller mig.

Alla dessa värderingsord genomsyrar vår verksamhet och vävs samman i vår vardag, anledningen är för barnets bästa skull och vårt arbetssätt på Skärgården utvecklas kontinuerligt utifrån barnens intressen samt för barnets bästa.

Vi som arbetar på Skärgården förskola strävar efter en öppen och nära relation med barnens föräldrar, för att kunna skapa en trygg och välkomnande miljö på förskolan.

Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Förskola, skola och utbildning