Ljusne förskola

Ljusne förskola.

Välkommen till Ljusne förskola som ligger utmed kusten söder om Söderhamns centrum, vid älven Ljusnans mynning. Närheten till havet, älven och skogen är viktiga inslag i vår verksamhet.

Ort/kommundel: Ljusne
Besöksadress: Hagavägen 3
Storlek: Cirka 80 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola iordningställdes 2008. Personalen har ett förhållningssätt som främjar jämställdhet och på förskolan finns cirka 80 barn och cirka 20 personal. Förskolan är i dagsläget organiserad i tre avdelningar med barn i åldern 1–5 år, de heter Havet, Skogen och Ängen.

Vi lägger stort fokus på att jobba projektinriktat, ha en språklig medvetenhet, ha ett normkreativt förhållningssätt och undervisa i matematik. Vi har alltid Reggio Emilia filosofi som genomsyrar utbildningen.

Utomhusmiljön består av en gräsklädd innergård med sandlek och en yttre gård med skog, bärbuskar och klätterställning. Vi har tillgång till både skog och vatten inom gångavstånd från förskolan.

Inomhusmiljön är ständigt föränderlig utefter barnens behov och önskemål. Vi använder våra lokaler till att bygga upp rum i rummen för att skapa olika lekmiljöer och använder oss av digitalisering som ett komplement i vårt dagliga arbete med barnen.

Barnens nyfikenhet och lust att lära genomsyrar hela utbildningen och vi arbetar för att alla barn ska:

  • ges möjlighet till lek och rörelse i olika miljöer.
  • utveckla ett nyanserat språk och få en förmåga att uttrycka sig
  • få intresse för matematikens grunder
  • utveckla ett eget sätt att lära
  • utveckla entreprenöriella egenskaper som förmågan att se möjligheter att tänka fritt utan begränsningar, företagsamhet, idérikedom, uthållighet, kreativitet, mod, samarbetsförmåga, självkänsla, nyfikenhet och ansvarskänsla
  • ges möjlighet till arbetsro. Pedagogerna som arbetar i förskolan har ett förhållningssätt som främjar flickors och pojkars möjligheter till att vidga sina roller.

Genom att ta tillvara barnens idéer, nyfikenhet och lust att lära vill vi stärka barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga. Med närvarande och medvetna pedagoger lyckas vi arbeta förebyggande inom många områden.

Vi har en levande plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi stöttar barnen i att alla barn har rätt att vara som de är. Vi arbetar även med att stärka barnens självkänsla och att de ska kunna sätta ord på sina egna känslor.

Förskolans vision är att alla ska känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Ljusne förskola.

All personal på Söderhamns kommuns förskolor tar kraftigt avstånd från och arbetar aktivt för att förhindra alla former av kränkningar och diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, annan kultur och andra språkgrupper, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Detta gäller barn emellan, mellan barn och personal och personal emellan. Alla människor har lika värde.

Vårdnadshavarna är de viktigaste personerna för barnen. Därför är dialogen och det dagliga mötet mellan vårdnadshavare och personal en förutsättning för att personalen ska kunna ge barnen det de behöver på förskolan. Vi erbjuder även vårdnadshavare utvecklingssamtal, drop in fika och familjekvällar för att vi ska få en bra kommunikation.

Barnen är bland annat delaktig med hjälp av återkommande reflektioner och arbetar i demokratiska former där vi lägger stor vikt vid barnens intressen och önskemål

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning