Stentägtens förskola

Stentägtens förskola, utomhus på sommaren.

Stentägtens förskola ligger i den södra delen av centralorten Söderhamn i bostadsområdet Klossdammen. Närmaste granne är Stentägtskolan.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Gamla Sandarnevägen 8
Storlek: Cirka 50 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal 

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola byggdes 1988 och under 2018 färdigställdes en större till- och ombyggnation. På vår förskola finns 50 barn och cirka 10 personal. Förskolan är uppdelad i fyra åldersindelade lärgrupper. Vi har en stor gräsplan utanför husknuten och ett skogsområde intill att utforska.

Vår vision och verksamhetsidé är att varje dag ge möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Barnen får utforska många aktiviteter som till exempel naturorientering, matematik, språklekar, skapande, rörelseglädje och experiment. Leken får ta plats då leken är en viktig del i vår verksamhet och ger barnen möjligheter att bearbeta upplevelser, fantisera och pröva nya färdigheter. I leken utvecklas känslan för samarbete och demokrati.

Rummen på förskolan utvecklas och förändras allteftersom barnen utvecklar olika projekt. Som grund i vår planering av verksamheten används styrdokument och läroplan. Pedagogerna anpassar verksamheten utifrån barnets behov och intressen och är måna om att skapa goda relationer med varje barn. En dag på Stentägtens förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för barnet oavsett ålder.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) finns som stöd på förskolan.

Vår förskola är certifierade Grön Flagg. Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. En grundförutsättning för Grön Flagg är att barn och unga får inflytande och att arbetet utgår från deras idéer. Grön Flagg drivs i Sverige av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Värdegrundsarbetet genomsyrar vår utbildning och vi har valt att lägga extra fokus på detta viktiga likabehandlingsarbete på våra förskolor. Våra centrala begrepp; Välkomnande, Utforskande, Tillgänglighet, Tilltalande och Tydlighet ska genomsyra vår lärmiljö, undervisning och vårt förhållningssätt. Utbildningen ska upplevas meningsfull där alla ges möjlighet att lyckas.

Våra förskolor ska vara välkomnande sociala, demokratiska, kulturella och lärande mötesplatser för barnen och deras familjer, pedagoger och vårt samhälle. Vi pedagoger har ett öppet förhållningssätt där vi är nyfikna på barnens frågor och ger dem möjlighet att utforska, förundras och skapa mening. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelsen det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Föräldramöten

Föräldramöten hålls avdelningsvis på hösten och alla föräldrar är välkomna.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Det består av 1-2 föräldra-representanter från varje avdelning och rektor för förskolan. Minnesanteckningar förs på dessa möten och sätts upp på anslagstavlan på respektive avdelning.

Barnråd

En gång i månaden träffar rektor för förskolan barnrådet. Totalt fem barn är med på mötet. Två från Väderkvarnen och tre från Rackarberget. Barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Det handlar om barnens inflytande och rådet pratar om hur man trivs.

Logga Grön Flagg

Vi arbetar med och uppfyller kraven för Grön flagg.
Grön Flagg är ett koncept som ”Håll Sverige rent” har skapat för att bidra till ett aktivt och långsiktigt arbete mot hållbar utveckling.

Vi arbetar med Grön Flagg som en naturligt integrerad del i verksamheten där vi ger barnen olika möjligheter att gå i dialog med natur och närmiljö för att vidga vår gemensamma kunskap om ekologisk känslighet.

Det finns 9 olika områden: Klimat och energi, Konsumtion och resurser, Livsstil och hälsa, Hav och vatten, Skräp och avfall, Kemikalier och giftfri miljö, Stad och samhälle, Djur och natur, Global samverkan.

Varje år väljer förskolan ett nytt område att arbeta med. Fram till 2022 arbetar vi med Livsstil och hälsa samt Djur och natur. Tillsammans med barnen utforskar, experimenterar och lär vi oss om hur vi ska arbeta mot hållbar utveckling.

Läs mer om Grön Flagg på Håll Sverige Rents webbplats: https://www.hsr.se/gron-flagg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Förskola, skola och utbildning