Rosenvalls förskola

Rosenvalls förskola

Rosenvalls förskola har ett lantligt läge i Söderala 7 kilometer väster om centralorten i Söderhamns kommun. Förskolan byggdes 1975 men de nuvarande lokalerna man är i idag är sedan 1997.

Ort/kommundel: Söderala
Besöksadress: Bersvägen 24
Storlek: Cirka 60 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola finns i två byggnader och består av tre avdelningar; Krokodilen, Sköldpaddan och Grodan. Vi har cirka 60 barn på förskolan och 9 medarbetare.

Personalen är utbildad i utomhuspedagogik och Reggio Emilia pedagogik och detta genomsyrar arbetet i förskolan. Vi värnar om barnens lek och formar inom- och utomhusmiljön efter barnens ålder och intressen. Vi har närhet till gymnastiksal, skolbibliotek och natur.

På vår förskola är leken viktig. I den bearbetar barnen sina upplevelser, ges möjligheten att prova olika roller och utvecklar sin fantasi. Det skapar empatiska, nyfikna och kreativa barn. Barnen lär sig regler och turtagning i både den fria och den vuxenstyrda leken.

För de yngre barnen är det viktigt att barnen får utforska sin omvärld i en trygg miljö. Barnen ska genom alla sina sinnen få upplevelser och utmaningar. Verksamheten formas utifrån barngruppen och utifrån det enskilda barnet. Vi möter alla barn där de befinner sig i sin utveckling.

Våra förskolor ska vara välkomnande sociala, demokratiska, kulturella och lärande mötesplatser för barnen och deras familjer och pedagoger. Vi pedagoger har ett öppet förhållningssätt där vi är nyfikna på barnens frågor och ger dem möjlighet att utforska, förundras och skapa mening. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelsen det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Vi har en levande plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi stöttar barnen i att alla barn har rätt att vara som de är. Vi arbetar även med att stärka barnens självkänsla och att de ska kunna sätta ord på sina egna känslor.

Förskolans vision är att alla ska känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Rosenvalls förskola.

Vår förskola är en del i samhället och vi ser det kompetenta barnet som jämlika medborgare. Barnen ska ges förutsättningar att reflektera över sin omvärld där vi värnar om den tillsammans för en hållbar framtid. Vi arbetar i projekt där barnens intressen och tankar skapar innehållet och leder oss vidare. Genom att ta tillvara barnens idéer, nyfikenhet och lust att lära vill vi stärka barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vi strävar efter en så transparent verksamhet som möjligt och försöker ge vårdnadshavare insyn i den dagliga verksamheten såsom våra pedagogiska grundtankar. Med ett välkomnande bemötande för hela familjen är vi noga med att berätta guldkorn om dagen för alla vårdnadshavare.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning