Klossdammens förskola

Klossdammens förskola.

Klossdammens förskola ligger i centralorten, söder om Söderhamnsån. Förskolan har en stor kuperad gård som inbjuder till lek och även närhet till skogen och en stor lekplats.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Medelpadsvägen 5
Storlek: Cirka 100 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

På vår förskola finns cirka 100 barn och 20 medarbetare. Förskolan är uppdelad i fem avdelningar och arbetar med barn i åldrarna 1-5 år.

Vi tänker att miljön är "den tredje pedagogen". Att anpassa miljön så att den stödjer arbetet med måluppfyllelse och utvecklingsarbete i förskolan. Genom entreprenöriellt lärande och Reggio Emilia-pedagogik har organisationen i huset anpassats så att de äldre barnens arbete kan vara pågående i process och att barnens arbeten och lek kan finnas kvar och pågå över längre tid.

Miljön för de yngre barnen anpassas till utmaningar och stimulans för det lilla barnets lärande. Att det finns utforskningsmöjligheter för det lilla barnet utan att vi behöver oroa oss för eventuella säkerhetsrisker.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) finns som stöd på förskolan.

Vår förskola är certifierade Grön Flagg. Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. En grundförutsättning för Grön Flagg är att barn och unga får inflytande och att arbetet utgår från deras idéer. Grön Flagg drivs i Sverige av stiftelsen Håll Sverige Rent.

Värdegrundsarbetet genomsyrar vår utbildning och vi har valt att lägga extra fokus på detta viktiga likabehandlingsarbete på våra förskolor. Våra centrala begrepp; Välkomnande, Utforskande, Tillgänglighet, Tilltalande och Tydlighet ska genomsyra vår lärmiljö, undervisning och vårt förhållningssätt. Utbildningen ska upplevas meningsfull där alla ges möjlighet att lyckas.

Våra förskolor ska vara välkomnande sociala, demokratiska, kulturella och lärande mötesplatser för barnen och deras familjer, pedagoger och vårt samhälle. Vi pedagoger har ett öppet förhållningssätt där vi är nyfikna på barnens frågor och ger dem möjlighet att utforska, förundras och skapa mening. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelsen det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

Föräldramöten

Föräldramöten hålls avdelningsvis på hösten och alla föräldrar är välkomna.

Föräldraråd

Föräldrarådet för vår förskola träffas två gånger per termin. Det består av 1-2 föräldrarepresentanter från varje avdelning och rektor. Minnesanteckningar förs på dessa möten och finns uppsatta på respektive avdelnings anslagstavla.

Barnråd

En gång i månaden träffar rektor för förskolan barnrådet. Ett barn från varje avdelning är med på mötet. Barnen har möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. På barnrådet pratar vi om miljö och hur man trivs.

Logga Grön Flagg

Vi arbetar med och uppfyller kraven för Grön flagg.
Grön Flagg är ett koncept som ”Håll Sverige rent” har skapat för att bidra till ett aktivt och långsiktigt arbete mot hållbar utveckling.

Vi arbetar med Grön Flagg som en naturligt integrerad del i verksamheten där vi ger barnen olika möjligheter att gå i dialog med natur och närmiljö för att vidga vår gemensamma kunskap om ekologisk känslighet.

Det finns 9 olika områden: Klimat och energi, Konsumtion och resurser, Livsstil och hälsa, Hav och vatten, Skräp och avfall, Kemikalier och giftfri miljö, Stad och samhälle, Djur och natur, Global samverkan.

Varje år väljer förskolan ett nytt område att arbeta med. Fram till 2022 arbetar vi med Livsstil och hälsa samt Djur och natur. Tillsammans med barnen utforskar, experimenterar och lär vi oss om hur vi ska arbeta mot hållbar utveckling.

Läs mer om Grön Flagg på Håll Sverige Rents webbplats: https://www.hsr.se/gron-flagg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Förskola, skola och utbildning