Sandarne förskola

Sandarne förskola

Sandarne förskola ligger vid kusten, 7 kilometer söder om Söderhamns centrum. Förskolan har nära till natur och skog och havet finns inpå husknuten.

Ort/kommundel: Sandarne
Besöksadress: Strandvägen 33
Storlek: Cirka 70 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Sandarne förskola öppnades i oktober 2011 och ligger i anslutning till Sandarne skola. Det finns tre avdelningar, Vågen, Stranden och Hjärtat. På vår förskola går cirka 70 barn och här arbetar cirka 15 medarbetare.

Vi lägger stort fokus på att jobba projektinriktat, ha en språklig medvetenhet, ha ett normkreativt förhållningssätt och undervisa i matematik. Vi har alltid Reggio Emilia filosofi som genomsyrar utbildningen.

Inomhusmiljön är ständigt föränderlig utefter barnens behov och önskemål. Vi har bland annat en stor ateljé och ett stort våtrum. Vi använder våra lokaler till att bygga upp rum i rummen för att skapa olika lekmiljöer och använder oss av digitalisering som ett komplement i vårt dagliga arbete med barnen.

Utomhus finns stora ytor med både gräsmatta, asfalt och lekredskap. Gården har olika "rum" som snickarbod, målarbod och väderstation. Det finns en sandlåda med klätterställning, vanliga och fjädrade gungor.

Barnens nyfikenhet och lust att lära genomsyrar hela utbildningen och vi arbetar för:

  • att alla barn ska få ett nyanserat språk, förmåga att uttrycka sig, få intresse för matematikens grunder och att de utvecklar ett eget sätt att lära.
  • att alla barn ska ges möjlighet till lek och rörelse i olika miljöer.
  • att alla barn ska ges möjlighet till arbetsro. Pedagogerna som arbetar i förskolan har ett förhållningssätt som främjar flickors och pojkars möjligheter till att vidga sina roller.
  • att barn ska utveckla entreprenöriella egenskaper som förmågan att se möjligheter att tänka fritt utan begränsningar, företagsamhet, idérikedom, uthållighet, kreativitet, mod, samarbetsförmåga, självkänsla, nyfikenhet och ansvarskänsla.

Genom att ta tillvara barnens idéer, nyfikenhet och lust att lära vill vi stärka barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga. Med närvarande och medvetna pedagoger lyckas vi arbeta förebyggande inom många områden.

Vi har en levande plan mot diskriminering och kränkande behandling där vi stöttar barnen i att alla barn har rätt att vara som de är. Vi arbetar även med att stärka barnens självkänsla och att de ska kunna sätta ord på sina egna känslor.

Förskolans vision är att alla ska känna sig trygga och respekterade som de är. Ingen ska bli diskriminerad eller kränkt och barn och personal skall behandla varandra på ett respektfullt sätt. Alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga på Sandarne förskola.

All personal på Söderhamns kommuns förskolor tar kraftigt avstånd från och arbetar aktivt för att förhindra alla former av kränkningar och diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, annan kultur och andra språkgrupper, sexuell läggning, ålder och funktionshinder. Detta gäller barn emellan, mellan barn och personal och personal emellan. Alla människor har lika värde.

Vårdnadshavarna är de viktigaste personerna för barnen. Därför är dialogen och det dagliga mötet mellan vårdnadshavare och personal en förutsättning för att personalen ska kunna ge barnen det de behöver på förskolan. Vi erbjuder även vårdnadshavare utvecklingssamtal, drop in fika och familjekvällar för att vi ska få en bra kommunikation.

Barnen är bland annat delaktig med hjälp av återkommande reflektioner och arbetar i demokratiska former där vi lägger stor vikt vid barnens intressen och önskemål

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Förskola, skola och utbildning